ที่ทำงาน

http://www.dpu.ac.th/laic
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อยู่แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อยู่งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แต่ได้รับมอบหมายงานเพิ่ม

    1 มิถุนายน 2552 ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานหอจดหมายเหตุ

   1 มิถุนายน  2553  ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่ห้องสมุด DPUCC

Advertisements

วันที่ 3 ธันวาคม 2552

   วันนี้มีความสำคัญกับการศึกษาของตัวเองมากๆ นะค่ะ เพราะเป็นวันสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งเปลี่ยนอาจารย์จาก รศ สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ ซึ่งเกษียณอายุเป็น เป็น ดร. แววตา เตชาทวีวรรณ

สัมมนาประจำปี 2552 บ้านกล้วยกล้วย

     วันที่  28- 29 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้จัดสัมมนาประจำปี ขึ้นนะ บ้านกล้วยกล้วย รีสอร์ท ที่ จ. นครนายก  โดยมีผู้ร่วมงานคือบุคลากรศูนย์สนเทศและบุตร  ในวันแรกได้ไปไหว้พระพิฆเณศรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเข้าที่พัก ส่วนวันที่สอง หลังจากถ่ายรูปกับบรรยากาศกันพองามแล้วก็กลับมาที่ไร่ อ. ไสว หลังจากนั้นก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ