บริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

เนื่องด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่เราได้รับมา มีจำนวนมาก จึงให้บริจาค สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 4 หรือ  mamak_5@hotmail.com   เบอร์โทร 02 9547300-29 ต่อ 414 ชูชีพ

หมายเหตุ หนังสือชุดนี้หมดแล้วนะค่ะ

ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง จำนวน
1.  Lertporn Parasakul. Reading skills for post-graduate students 1
2. รัชนัย อินทุใส การออกแบบข่ายงานข้อมูล 1
3. สุเทพ พันประสิทธิ์ การวิเคราะห์เส้นทางการบินต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 1
4.   การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 1 1
5. ปิยะ กลิ่นกลัด การศึกษาผลความร้อนจากหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กับอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ปิยะ กลิ่นกลัด  1
6. ไพโรจน์ เต็มรัก การจัดระบบบำรุงรักษาในสถานศึกษา 6 แห่ง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  1
7.   Media reform going backward 1
8. เลาดอน, เคนเนท ซี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   1
9. ธีระ นุชเปี่ยม อดีตและปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาไทย :  ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่าง ๆ  1
10. ประดิษฐ์ ชาสมบัติ ผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 1
11.   ปัญหาท้าทายสื่อมวลชนไทยในทศวรรษหน้า 1
12.   การบริหารจัดการแนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย 1
13. กิดานันท์ มลิทอง เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม 1
14. สุมิตรา จันทร์เงา มนุษย์สื่อสารศรีภูมิ ศุขเนตร 1
15. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
16.   คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน     1
17. สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต 1
18. ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  1
19. วารี นาสกุล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้  1
20.   จากงานวิจัยสู่ตำราและบทความ 2
Advertisements