รายชื่อหนังสือซ้ำบริจาคบนเว็บไซต์ ปี 2554

            เนื่องด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่เราได้รับมา มีจำนวนมากทางงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จึงจัดกิจกรรมการรวบรวมหนังสือซ้ำเพื่อบริจาคบนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งท่าน สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 4 หรือ  mamak_5@hotmail.com   เบอร์โทร 02 9547300-29 ต่อ 414 ชูชีพ  หมายเหตุ หนังสือหมดแล้วค่ะ
       
ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง จำนวน
1  พระชาย  วรธมฺโม.  ฉลาดทำบุญ : รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี 1
2   ธรรมเพื่อความสวัสดี  1
3 ฐิตินาถ  ณ พัทลุง  เข็มทิศชีวิต 2 :  กฎแห่งเข็มทิศ 1
4 ฐิตินาถ  ณ พัทลุง  เข็มทิศชีวิต 3 : ตอนกฎแห่งความสุข 1
5 ปริญญา ตันสกุล สถาบันพระปกเกล้า 1
6    ธรรมาภิบาล  1
7 สุมิตรา จันทร์เงา มนุษย์สื่อสารศรีภูมิ ศุขเนตร  1
8 นำชัย เตชะรัตนะวิ..  อยากรวยต้องรู้ :  เคล็ด [ไม่] ลับสู่…อิสรภาพทางการเงิน 1
9 ป๊อบ เดอะไวท์โรด ภาค 1 เล่ม…  2
10   ชา :เลือกชาดื่ม ซื้อชาเป็น  1
11   เฉลยข้อสอบ GMAT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  1
12 วศิน อินทสระ ปัญหาน่าสนใจทางพระพุทธศาสนา (ไขข้อข้องใจต่างๆ)  2
13   เจาะลึก CU-Best :  business entrance scholastic test 1
14 ศุภชัย สมพานิช ดาต้าเบสโปรแกรมมิ่งด้วย Visual Basic ฉบับมืออาชีพ  1
15 ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ การบัญชีเพื่อการจัดการ : เครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารธุรกิจ  1
16 ธานิศ เกศวพิทักษ์ คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2
17 นันทวัน รุจิวงศ์ พ่อรวยสอนอะไรที่พ่อจนไม่เคยสอน  1
18  คอตเลอร์,  ฟิลิป การจัดการการตลาดฉบับเอเชีย   1
19 ธีระ นุชเปี่ยม อดีตและปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาไทย :  ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่าง ๆ  2
20 อำนวย ศรีสุโข การบัญชี  1
21   สารานุกรมการเมืองไทย 1
22   เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว 1
23 กนก วงษ์ตระหง่าน  แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                                             1
24 กรภัทร์ สุทธิดารา สร้างภาพกราฟฟิกบนเว็บด้วย Photoshop 5.5 and image ready  1
25 ยุทธนา ลิลาศวัฒนกุล คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++.NET  ฉบับสมบูรณ์ 1
26   การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 1
27 ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ ทฤษฎีการจัดการความรู้  1
28 ยูรี, วิลเลียม. กลยุทธ์การสมานไมตรีเพื่อบรรลุสันติร่วมกัน  1
29  วิชัย บุญธินันท์ การดำเนินชีวิตใหม่  1
30   จากงานวิจัยสู่ตำราและบทความ 1
31 ศนันท์กรณ์ (จำปี) …. คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  1
32   การบริหารจัดการแนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย  1
33   ผลการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการหางานทำ… 1
34   กระบี่ขอบฟ้าอันดามัน 1
35 พรายพล คุ้มทรัพย์ สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค  1
36 นวพร เรืองสกุล สัปดาห์สุดท้าย  1
37   พิธีพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ 2548 1
38   ปิดโลกนวัตกรรมไทย เล่ม  3 1
39   เหลียวหลัง แลหน้า 110 ปี กรมที่ดิน 1
40   ธรรมะใครรู้ 1
41 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  คานงัดประเทศไทย  1
42    ดูจิต-วิสัชนา ตอบโจทย์ 1
43 วรากรณ์  สามโกเศศ ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาพคนไทย 1
44   4 ทศวรรษนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  1
45   รายงานการวิจัยประเมินกองทุนสุขภาพตำบล  1
46   วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ 1
47 ปราชญา กล้าผจัญ 108 คัมภีร์บริหาร  1
48 ปราชญา กล้าผจัญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  1
49 จุมพล หนิมพานิช การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฏี และกรณีตัวอย่าง  1
50 มัลลิกา ต้นสอน  การจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจ  1
51 วีรวัฒน์ วีรวรรณ เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยาก 1
52 พิบูล ทีปะปาล  การจัดการเชิงกลยุทธ์   1
53 ภราดร ปรีดาศักดิ์ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  1
54 เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ การบัญชีเพื่อการจัดการ  1
55 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ การบริหารจัดการแนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย  1
56 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
57 ภาณุ   ลิมมานนท์ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 1
59 ดนัย ไชยโยธา The English grammar world  2
60  นราศรี ไววนิชกุล ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  1
61 บุญชม ศรีสะอาด การวิจัยเบื้องต้น  1
62 รังสรรค์ ประเสริฐศรี พฤติกรรมองค์การ :  แบบทดสอบ & การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ  1
63 พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร  1
64   คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1
65 นันทวัฒน์ บรมานันท์ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบ 1
66 อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล [มกราคม 2549]  1
67 ศศิมา ศรีวิกรม์ จิ้งจกทัก  2
68   แผนที่คนดี 1
69 อดุลย์ จาตุรงคกุล การบริหารการตลาด กลยุทธ์และยุทธวิธี 1
70  ประเวศ วะสี บนเส้นทางชีวิต  1
71 สุทธศรี วงษ์สมาน ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  1
72   จากลูกไม้สู่ป่าใหญ่ 1
73   ผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาลำพญา 2
74   อุทยานลานธรรม 1
75 นิเวส วนคุณากร พระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง : เทิดพระเกียรติเจริญพระชนมายุ 7 รอบ  1
76   ลอร์ดออฟเดอะริงส์ : มหันตภัยแห่งแหวน 1
77 ชาติ กอบจิตติ คำพิพากษา 1
78 เรวัต ตันตยานนท์ ถึงเวลาขึ้นชั้นเถ้าแก่มืออาชีพ  1
79 สรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมกรข่าวงานรับเหมา  1
80   การจักสานสุ่มไก่ 1
81   การจักสานชะลอม 1
82   การจัดสานงอบ 1
83    การทำกล่องกระดาษสา 1
84    การทำกระดาษจากวัสดุธรรมชาติ 1
85    การจักสานตะกร้อ 1
86   การจักสานตะกร้า 1
87   การทำเครื่องปั้นดินเผา 1
88   การทำสุ่มปลา 1
90    การลงรักปิดทอง 1
91   การทำสีจากวัสดุธรรมชาติ  1
92   การทำสาแหรกกระจาดหาบ  1
93    การจักสานบุ้งกี๋ 1
94   การประดิษฐ์กระทง 1
95   การจัดสานกระบุง 1
96   การทำมัดย้อม 1
97   การทำกล่องผ้าไหม 1
98   การปั้นตู๊กตาชาววัง 1
99   การทำสาแหรกกระจาดหาบ  1
100   ฝ่ามรสุมการค้าโลก 2
101   ครบเครื่องเรื่องแก้หนี้ครู : กรณีศึกษาจากเค้าโครงเรื่องจริง … 1
102 ธีระชัย เชมนะสิริ  50 ปัญหาสุดฮิตชีวิตคนทำงาน  1
103   คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด : ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพา   1
104   สิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง… 1
105  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  1
106   ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว 1
107   พระปริตรธรรม      1
108   ชีวิตลิขิตได้ 1
109   วิกฤติภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัย… 1
110   หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดชอบทางละเมิด.. 1
111   อย่าให้กฎเกณฑ์ผูกมัดมือเท้า 1
112   360 องศา IT Security เรื่องที่คนไอที่ต้องรู้ 1
113   ดูจิตปีแรก 1
114 ประสาร มฤคพิทักษ์ อานันท์ ปันยารชุน ชีวิตความคิดและการงาน… 1
115 ดังตฤณ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว : ฉบับคัดสรร 1
116   จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน 1
117   กฎของเจ้านายเพื่อสรรหาและรักษาลูกน้องชั้นยอดเอาไว้ 1
118 วิจิตร ศรีสะอ้าน กรรมการสภามหาวิทยาลัย : ภารกิจใหม่กับอุดมศึกษา 1
119    3DS max 4   1
120  ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2002 : 2D drafting ระดับต้น 1
121 ธนู ฉุยฉาย การสั่นสะเทือนเชิงกล  1
122 ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ คู่มือการใช้งาน 3D studio release 4.0   1
123  วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา Microsoft access 97 step by step 1
124   3ds max 6 basic   1
125 กิตติ ภุกดีวัฒนะกุล เอเอสพีฉบับฐานข้อมูล   1
126  อัจฉรา วงศ์โสธร แนวทางการสร้างข้อสอบภาษา  1
127   วิกฤติภาวะผู้นำทางการศึกษา :  แนวทางการวิจัยและการพัฒนา   1
128   พระปริตรธรรม      5
129   Thailand into the 2000’s   1
130  ระเด่น ทักษณา คนมีเสน่ห์และศิลปะการพูด  1
131 คอเรลลี,  แมรี่ ผู้บริสุทธิ์  1
132 ไพฑูรย์ พงศะบุตร คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์  1
133  วิชา มหาคุณ คดีตัวอย่าง 1
134  ชวอร์ต, เดวิด เจ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก  1
135 ดนัย ไชยโยธา The English grammar world  1
136 แก้วเก้า จากฝันสู่นิรันดร  1
137   รู้ทันทักษิณ   1
138 วศิน อินทสระ ปัญหาน่าสนใจทางพระพุทธศาสนา (ไขข้อข้องใจต่างๆ)  1
139 คณิต ณ นคร รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม  1
140   ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   1
141  สีมา สีมานันท์ ข้าราชการข้าของแผ่นดิน  1
142 รีส ,  อัล สงครามการตลาด  1
143  สมบัติ กาญจนกิจ นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  1
144   Thailand conference on reading 2011 :  24-25 August 2011 Bangkok / Thailand Knowledge Park 1
145 อรนาถ สุนทรวัฒน์ ปฏิบัติการชีวเคมี  1
146   ได้เวลาชำระจิต ชำรุด 1
147   ตามรอยพระอรหันต์ 1
148 ธง วิทัยวัฒน์ พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย : ไทย-อังกฤษ 1
149 คณิต ณ นคร  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป  1
150 สรวิศ ลิมปรังษี  อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายใหม่กับการระงับข้อพิพาท  1
151 วรากรณ์  สามโกเศศ ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะ… 1
152    3 คดีประวัติศาสตร์  1
153   ฝ่ามรสุมการค้าโลก 1
154   แผนที่คนดี 1
155   หั่งเช้งจีนกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย … 2
156    รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  2
157    หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง  1
158   วิจัยพิ้นฐานด้านการท่องเที่ยว 1
159   ตั้งแต่รู้จักกัน 1
160 ฐิตินาถ  ณ พัทลุง เข็มทิศชีวิต 1
161   หลักกการตลาด 1
162  ชลธิศ อาจมนภาพ  ปอกเปลือก…อานันท์ ปันยารชุน  1
163   หยุดโลกร้อน 2
164   เสบียงทิพย์ 1
165 ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ การบัญชีเพื่อการจัดการ 1
166 พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร  วินโดวส์ มี ออฟฟิศ 2000 :  ฉบับเพื่อการใช้งานจริง  1
167 กรภัทร์ สุทธิธาดา คู่มือสำหรับผู้ต้องการศึกษา Photoshop 6  1
168 ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1
169 ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์.  คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  1
170 จักษ์ พันธ์ชูเพชร. การเมืองและการปกครองไทย : มิติทางประวัติศาสตร์และ… 1
171 ศศิมา ศรีวิกรม์ จิ้งจกทัก  1
172   สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำไมไทยจึงไม่แพ้ 1
173   ผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาลำพญา 1
174   การถนอมอาหาร 1
175  ศรีสมร คงพันธุ์ ตำรับอาหารต้านเบาหวาน  1
176  วิลเลี่ยม ,  แจน อาร์ การบัญชีการเงิน  1
177 นภาภรณ์ จันทรศัพท์ วิธีการวิจัยเบื้องต้น 1
178 ธีระ นุชเปี่ยม อดีตและปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาไทย :  ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่าง ๆ  1
179   แนวพระราชดำริด่านการศึกษา 9 รัชกาล 1
180   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2500-2505 1
181   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี เล่ม 1 พ.ศ. 2506-2508 2
182   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี เล่ม 2 พ.ศ. 2509-2511 2
183   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี เล่ม 3 พ.ศ. 2512-2514 2
184 กำพล แม้นชูวงศ์ สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2515-2518 1
185   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2519  3
186   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2520  1
187   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2521 1
188   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2522 2
189   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2523 1
190   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2524 2
191   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2525  2
192   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2526  2
193   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2527  1
194   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2528  2
195   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2529 1
196   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2530  1
197   สารบาญคำพิพากษาฎีกาประจำปี พ.ศ. 2531  1
198 ประภัสสร เสวิกุล ผมจะเป็นคนดี ไฟฝันวันเยาว์ ฉบับสมบูรณ์  1
199 ฐิตินาถ ณ พัทลุง. เข็มทิศชีวิต II : ตอนกฎแห่งเข็มทิศ 1
200 ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล. คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด : ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพา 1
201   สิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 1
    รวม 224
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s